• Zveřejněno: 19.05.2014

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ OSPZV-ASO ČR NA DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

SCHVÁLENÉ 7. SJEZDEM OSPZV-ASO ČR dne 23. února 2013

 

1. Obhajoba základních práv a zájmů členů OSPZV-ASO ČR jako zaměstnanců i jako občanů

Přetrvávající ekonomická a finanční nestabilita ČR má za následek potíže mnoha zaměstnavatelů, kteří je často řeší na úkor zaměstnanců. Proto odbory musí svým členům pomáhat a nepřipustit nespravedlnost a neoprávněné postihy.

Důsledky dlouhotrvající ekonomické krize se projevují také často v neadekvátních rozhodnutích vlády, která tíživě dopadají na naše členy jako občany. Také v tomto směru využije OSPZV-ASO ČR všechna dostupná řešení, jak zabránit snižování životní úrovně občanů.

 

2. K základním činnostem OSPZV-ASO ČR patří vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání

Sociální dialog a naň navazující kolektivní vyjednávání OSPZV-ASO ČR vždy vedl a do budoucna stále je připraven vést na všech úrovních. A to jak na úrovni celostátní, tj. v Radě hospodářské a sociální dohody ČR, tak na úrovni odvětví, jednotlivých oborů a podniků. Snahou odborového svazu je co největší počet uzavřených kvalitních kolektivních smluv, které zaměstnancům zaručí optimální pracovní a sociální podmínky.

 

3. Jedním z prvořadých zájmů OSPZV-ASO ČR vždy byl a je růst mezd a platů jeho členů a zvyšování zaměstnanosti

Úroveň reálných mezd a platů v posledním období je neuspokojivá. V důsledku snahy vlády co nejvíce ušetřit na výdajích státního rozpočtu roste daňové a odvodové zatížení občanů. Pro zastavení poklesu životní úrovně svých členů OSPZV-ASO ČR bude nekompromisně požadovat odpovídající nárůst základních mezd a platů v kolektivních smlouvách. K tomu se řadí také požadavek na zvýšení minimální mzdy, která svou výší, stanovenou naposledy v roce 2007, tj. před 6 lety, zaostává nejen za úrovní minimální mzdy většiny členských států EU, ale svým podílem také za úrovní průměrné mzdy v ČR.

Současně je nezbytné podporovat všechna opatření, která povedou k zastavení růstu nezaměstnanosti a naopak podpoří zvyšování počtu pracovních míst.

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se po celé období existence OSPZV-ASO ČR řadí k jeho prioritám

Svazová inspekce BOZP vždy zabezpečovala pravidelnou kontrolu  pracovních podmínek na všech pracovištích v působnosti našeho odborového svazu, poskytovala bezplatné informace a poradenství, prováděla šetření pracovních úrazů, vymáhala na zaměstnavatelích odstraňování nedostatků a závad, a to vždy v zájmu našich členů. Tak tomu bude i do budoucna.

Zvýšené úsilí bude vyvinuto na dořešení vládou problematiky úrazového pojištění.

V současné době nesmíme připustit, aby snaha zaměstnavatelů o co největší úspory zhoršila podmínky pro výkon bezpečné a zdraví neškodné práce.

 

5. K důležitým činnostem OSPZV-ASO ČR se řadí využití moderních technologií pro kvalitnější informovanost členské základny

Prostřednictvím realizace projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného Evropským sociálním fondem, zejména projektu iPodpora, chce OSPZV-ASO ČR zvýšit informovanost zaměstnanců v oblastech, které mají zásadní význam pro jejich pozici a konkurenceschopnost na trhu práce. K vytvoření informačního systému budou využity webové stránky, aplikace pro mobilní telefony a tablety a veřejně přístupné multimediální informační kiosky.

 

6. OSPZV-ASO ČR jako zakládající člen Asociace samostatných odborů bude bojovat za přijímání kvalitních a sociálně únosných zákonů a dalších právních norem

Prostřednictvím zastoupení předsedy ASO a OSPZV-ASO ČR Bohumíra Dufka v Plenárních zasedáních a Předsednictvu Rady hospodářské a sociální dohody ČR, účasti členů OSPZV-ASO ČR v Pracovních týmech RHSD ČR a připomínkového řízení návrhů zákonů, vyhlášek a nařízení vlády budou prosazovány zájmy našich členů jako zaměstnanců i jako občanů.

K prvořadým úkolům bude patřit nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda, a to ani do budoucna a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.

 

7. Zapojení OSPZV-ASO ČR do mezinárodních struktur neustále roste

OSPZV-ASO ČR bude, tak jako dosud, rozvíjet spolupráci a přátelské vztahy s partnerskými odborovými svazy sousedních zemí, která by měla vést ke koordinaci společných postupů v rámci evropských odborových struktur.

Nemalou roli bude sehrávat členství OSPZV-ASO ČR v EFFAT, jehož prostřednictvím můžeme ovlivňovat evropské směrnice a normy, zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, rovných příležitostí a pracovněprávních vztahů.

Významnou podporu bude mít také zapojení našich základních organizací do práce v orgánech, které působí v rámci nadnárodních společností.

 

8. Důležitou součástí úsilí OSPZV-ASO ČR o dosažení lepšího postavení svých členů je aktivní projednávání zemědělské politiky EU

Zemědělská politika Evropské unie musí zajistit snížení administrativy, zjednodušení kritérií poskytování dotací, posílení vazby na zaměstnance a stabilizovat postavení zemědělců v rámci zemědělského trhu Evropské unie.

Prvořadým úkolem v tomto úsilí musí být upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Zkáza českých vajec? Po sadařích zvažuje konec podnikání pětina chovatelů slepic

  • Zveřejněno: 30.03.2023
Zatímco ovocnáři redukují své sady a místo jabloní sejí rentabilnější obilí, chovatelé slepic přemýšlí, co s prodělečnými chovy. V letošním roce přemýšlí nad redukcí chovu pětina podniků a lidé z oboru upozorňují, že může dojít k celkovému zániku českých drůbežářů. deník

Průzkum Agrární komory ČR: Omezování chovů drůbeže pokračuje, letos se dotkne pětiny podniků

  • Zveřejněno: 31.03.2023
Budoucnost produkce vajec a drůbežího masa v České republice se nadále zmítá v nejistotě. Akční velikonoční ceny na pultech začínají klesat navzdory tomu, že tuzemské chovatele dále drtí vysoké náklady. Proto pokračuje další omezování českých chovů, jak ukázal nedávný průzkum Agrární komory České republiky a Českomoravské drůbežářské unie. V letošním roce přemýšlí nad redukcí chovu pětina dotázaných drůbežářských podniků.