• Zveřejněno: 19.05.2014

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ OSPZV-ASO ČR NA DALŠÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ

SCHVÁLENÉ 7. SJEZDEM OSPZV-ASO ČR dne 23. února 2013

 

1. Obhajoba základních práv a zájmů členů OSPZV-ASO ČR jako zaměstnanců i jako občanů

Přetrvávající ekonomická a finanční nestabilita ČR má za následek potíže mnoha zaměstnavatelů, kteří je často řeší na úkor zaměstnanců. Proto odbory musí svým členům pomáhat a nepřipustit nespravedlnost a neoprávněné postihy.

Důsledky dlouhotrvající ekonomické krize se projevují také často v neadekvátních rozhodnutích vlády, která tíživě dopadají na naše členy jako občany. Také v tomto směru využije OSPZV-ASO ČR všechna dostupná řešení, jak zabránit snižování životní úrovně občanů.

 

2. K základním činnostem OSPZV-ASO ČR patří vedení sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání

Sociální dialog a naň navazující kolektivní vyjednávání OSPZV-ASO ČR vždy vedl a do budoucna stále je připraven vést na všech úrovních. A to jak na úrovni celostátní, tj. v Radě hospodářské a sociální dohody ČR, tak na úrovni odvětví, jednotlivých oborů a podniků. Snahou odborového svazu je co největší počet uzavřených kvalitních kolektivních smluv, které zaměstnancům zaručí optimální pracovní a sociální podmínky.

 

3. Jedním z prvořadých zájmů OSPZV-ASO ČR vždy byl a je růst mezd a platů jeho členů a zvyšování zaměstnanosti

Úroveň reálných mezd a platů v posledním období je neuspokojivá. V důsledku snahy vlády co nejvíce ušetřit na výdajích státního rozpočtu roste daňové a odvodové zatížení občanů. Pro zastavení poklesu životní úrovně svých členů OSPZV-ASO ČR bude nekompromisně požadovat odpovídající nárůst základních mezd a platů v kolektivních smlouvách. K tomu se řadí také požadavek na zvýšení minimální mzdy, která svou výší, stanovenou naposledy v roce 2007, tj. před 6 lety, zaostává nejen za úrovní minimální mzdy většiny členských států EU, ale svým podílem také za úrovní průměrné mzdy v ČR.

Současně je nezbytné podporovat všechna opatření, která povedou k zastavení růstu nezaměstnanosti a naopak podpoří zvyšování počtu pracovních míst.

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se po celé období existence OSPZV-ASO ČR řadí k jeho prioritám

Svazová inspekce BOZP vždy zabezpečovala pravidelnou kontrolu  pracovních podmínek na všech pracovištích v působnosti našeho odborového svazu, poskytovala bezplatné informace a poradenství, prováděla šetření pracovních úrazů, vymáhala na zaměstnavatelích odstraňování nedostatků a závad, a to vždy v zájmu našich členů. Tak tomu bude i do budoucna.

Zvýšené úsilí bude vyvinuto na dořešení vládou problematiky úrazového pojištění.

V současné době nesmíme připustit, aby snaha zaměstnavatelů o co největší úspory zhoršila podmínky pro výkon bezpečné a zdraví neškodné práce.

 

5. K důležitým činnostem OSPZV-ASO ČR se řadí využití moderních technologií pro kvalitnější informovanost členské základny

Prostřednictvím realizace projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaného Evropským sociálním fondem, zejména projektu iPodpora, chce OSPZV-ASO ČR zvýšit informovanost zaměstnanců v oblastech, které mají zásadní význam pro jejich pozici a konkurenceschopnost na trhu práce. K vytvoření informačního systému budou využity webové stránky, aplikace pro mobilní telefony a tablety a veřejně přístupné multimediální informační kiosky.

 

6. OSPZV-ASO ČR jako zakládající člen Asociace samostatných odborů bude bojovat za přijímání kvalitních a sociálně únosných zákonů a dalších právních norem

Prostřednictvím zastoupení předsedy ASO a OSPZV-ASO ČR Bohumíra Dufka v Plenárních zasedáních a Předsednictvu Rady hospodářské a sociální dohody ČR, účasti členů OSPZV-ASO ČR v Pracovních týmech RHSD ČR a připomínkového řízení návrhů zákonů, vyhlášek a nařízení vlády budou prosazovány zájmy našich členů jako zaměstnanců i jako občanů.

K prvořadým úkolům bude patřit nepřipustit oklešťování zákoníku práce, které připravuje současná vláda, a to ani do budoucna a zamezit přijetí zákona o stávce a výluce.

 

7. Zapojení OSPZV-ASO ČR do mezinárodních struktur neustále roste

OSPZV-ASO ČR bude, tak jako dosud, rozvíjet spolupráci a přátelské vztahy s partnerskými odborovými svazy sousedních zemí, která by měla vést ke koordinaci společných postupů v rámci evropských odborových struktur.

Nemalou roli bude sehrávat členství OSPZV-ASO ČR v EFFAT, jehož prostřednictvím můžeme ovlivňovat evropské směrnice a normy, zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí, rovných příležitostí a pracovněprávních vztahů.

Významnou podporu bude mít také zapojení našich základních organizací do práce v orgánech, které působí v rámci nadnárodních společností.

 

8. Důležitou součástí úsilí OSPZV-ASO ČR o dosažení lepšího postavení svých členů je aktivní projednávání zemědělské politiky EU

Zemědělská politika Evropské unie musí zajistit snížení administrativy, zjednodušení kritérií poskytování dotací, posílení vazby na zaměstnance a stabilizovat postavení zemědělců v rámci zemědělského trhu Evropské unie.

Prvořadým úkolem v tomto úsilí musí být upevnění postavení českých zemědělců a zajištění jejich ekonomické stability.

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Satelitní snímky polí měly ulevit byrokracii. Místo toho je kontrol dvojnásobek

  • Zveřejněno: 07.12.2023
Kontrola zemědělců z vesmíru prostřednictvím satelitů dostala po „porodních bolestech“ při spouštění letos v létě další ránu. Státní zemědělský intervenční fond si od systému AMS, který přikázala používat Evropská komise, sliboval snížení kontrol přímo na polích. iDNES

Zemědělské organizace Visegrádu znovu vyzvaly EU, aby zarazila bezcelní dovoz nekvalitní ukrajinské produkce

  • Zveřejněno: 09.12.2023
Organizace sdružující zemědělce v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se shodly, že je nezbytné řešit dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny, které přes původní záměr Evropské komise ulehčit Ukrajině vývoz k tradičním odběratelům končí na evropském trhu. Vyzvaly proto své národní vlády ke společnému postupu a hájení zájmů zemědělců a potravinářů v Bruselu.