• Zveřejněno: 04.05.2021

Pandemie Covid-19 je největší zdravotní, ekonomickou a sociální výzvou v historii Evropské unie. V boji proti šíření viru Covid-19 byla zavedena řada evropských a vnitrostátních opatření, včetně opatření týkajících se pracovišť a dojíždění za prací.

ETUC s pomocí svých přidružených organizací o těchto opatřeních rozsáhle informovala ve svých briefingech Covid-19: https://www.etuc.org/en/publication/covid-19-watch-etuc-briefing-notes .

Úspěch strategie odchodu z EU a prevence druhé vlny závisí na dosažení dohod mezi sociálními partnery o organizaci práce se silným důrazem na bezpečnost a zdraví při práci.

V mnoha evropských zemích nyní dochází k postupnému opětovnému otevírání pracovišť. Prostřednictvím této informační poznámky se snažíme získat obraz o porušování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a reakcích odborů, např. Protesty v průmyslu, hlášení inspektorátu práce, revize kolektivních smluv nebo jiné akce. Cíl tohoto cvičení je dvojí: poskytnout informace přidruženým organizacím EOK o vývoji v oblasti BOZP v různých evropských zemích a shromáždit důkazy s cílem vyvinout tlak na instituce EU, pokud jde o potřebu prosazování předpisů v oblasti BOZP, zejména s ohledem na pandemii.

Případy dosud shromážděné přidruženými organizacemi EOK pocházejí z Rakouska, Dánska, Irska, Slovinska, Španělska, Švédska, Velké Británie a EFFAT.

Rakousko.ÖGB oznámil obavy z psychosociálních rizik vyplývajících z pracovního přetížení po návratu do práce. Podle odborů nebyli specialisté na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dostatečně zapojeni do provádění ochranných opatření proti Covid-19 na úrovni pracoviště. V reakci na tyto výzvy a další související s bezpečností a ochranou zdraví zaměstnanců v rámci strategie odchodu provedl rakouský inspektorát práce v květnu a červnu konzultaci zaměřenou na poskytování podpory zaměstnavatelům při provádění ochranných opatření proti Covid-19. V rámci této kampaně bylo navštíveno 1010 společností z různých odvětví (mimo jiné výroba potravin a nápojů, nakládání s odpady, velkoobchod, maloobchod, skladování, poštovní služby a call centra). Zvláštní pozornost byla věnována odvětvím, která se vyznačují vyšší geografickou hustotou zaměstnanců. Kampaň hodnotila hygienické postupy, větrání pracovních místností, havarijní plánování, podmínky společného ubytování a zaměstnance dojíždějící za pracovníky. Výsledky byly obecně pozitivní v tom smyslu, že pouze 20% společností dostalo pokyny ke zlepšení předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Byly také identifikovány nejlepší případy (výsledky této studie jsou k dispozici na adrese:https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Gesundheit_im_Betrieb/Gesundheit_im_Betrieb_1/ Beratungsoffensive_COVID-19.html ).

Dánsko. FH informovala o následujících případech porušení a reakci odborů:

 • Inspektorát práce vydal oznámení o vylepšení s velmi krátkou lhůtou (7 dní) nemocničnímu oddělení, které se zabývá plicně infekčními chorobami a od 15. března 2020 ošetřuje pacienty COVID19. Na tomto oddělení bylo 60% zaměstnanců nakaženo virem COVID19 a ošetřovatelka na něj zemřela. Inspektorát práce zjistil, že přijatá preventivní opatření nejsou dostatečná z hlediska vybavení, pracovního prostředí a organizace a sociálního distancování.
 • Inspektorát práce vydal oznámení o vylepšení pro některé soukromé kliniky (také se 7denní lhůtou, aby zaměstnavatelé požadavky dodrželi) z důvodu špatných hygienických podmínek, nesprávného opětovného použití ochranných prostředků a nedostatku času na dezinfekci a vyčištění pacientů pracovní prostředí. • Špatná hygiena a nedostatečné čištění v prostorách dánské armády. Čištění v armádě je zajišťováno externě a čisticí standard byl již před vypuknutím koróny špatný.
 • Nesprávné použití nebezpečných látek k čištění ve škole, bez pokynů a školení a bez použití správných OOP. Výsledkem bylo, že pracovníci dostali problémy s dýcháním, protože látky byly podávány s aerosoly (a ne přímo v čištěných površích). 
 • Pedagogičtí pracovníci v zařízeních denní péče a ve školách uvádějí, že nebyly poskytnuty žádné další zdroje k plnění dalších úkolů, které od nich byly požadovány kvůli COVID 19. 40% těchto zaměstnanců je přesvědčeno, že není možné použít pokyny poskytnuté ministerstvo zdravotnictví a zároveň vykonávat svou práci. Někteří pracovníci uvádějí, že při práci nemají žádné nebo jen velmi omezené možnosti přestávky. U některých veřejných zaměstnavatelů (místních úřadů) došlo k nedorozumění ohledně dodržování předpisů o pracovní době v rámci pandemie. Bylo vydáno veřejné prohlášení mezi odbory veřejného sektoru a veřejnými zaměstnavateli, které objasnilo, že již nejsou nutné žádné další výjimky z již existujících dohod o pracovní době. Střední manažeři v těchto sektorech také během tohoto období pracovali ve velkém stresu. Činnosti prováděné venku v těchto střediscích vedly k ergonomickým zraněním pracovníků.

Reakce odborů na tuto situaci byly následující:

 • Přidružené organizace FH kontaktovaly v jednotlivých případech inspektorát práce. Nebyly podniknuty žádné průmyslové akce. Odbory poskytly pokyny a personalizovanou pomoc prostřednictvím horkých linek, specializovaných sekcí na internetu a publikací.
 • Odbory rovněž společně se zaměstnavateli vypracovaly odvětvové pokyny využívající stávající systém spolupráce zaměřené na komunikaci BOZP na pracovišti sociálními partnery (odvětvové rady pro BOZP - „branchearbejdsmiljøråd“)
 • FH požádala o zřízení národní pracovní skupiny pro COVID 19 a BOZP složené ze sociálních partnerů, ministerstva zaměstnání, inspektorátu práce a zdravotnických úřadů. Pracovní skupina se od začátku května schází každý týden. Pracovní skupina vyvíjí a iniciuje pokyny pro různá odvětví a také obecné pokyny pro všechna pracoviště a zaměstnavatele, jak se vypořádat s BOZP a koronovou situací. Pracovní skupina rovněž pracuje na zajištění prevence rizik pro migrující pracovníky ve světle pandemie Covid-19.
 • FH prosazovala, aby inspekce práce prováděla inspekce sur lieu. Zpočátku byl inspektorát práce považován za nepodstatné veřejné pracovníky. Konfederace věnovala zvláštní pozornost pracovníkům ve zdravotnictví a pečovatelském sektoru. Paradoxně to byla právě ta odvětví, která inspektorát práce téměř úplně osvobodil od svých misí (reagoval pouze na vážné nehody a závažné stížnosti).
 • V důsledku práce odborů byl inspektorát práce od začátku června zpět ve službě a vykonává práci v terénu. Počet inspekcí je však ve zdravotnictví a v sektoru péče stále omezený.

Irsko. V Irsku došlo k relativně pomalému a postupnému návratu do práce, přičemž značný počet se do práce vrátil až 29. června v rámci 3. fáze hospodářského a sociálního opětovného otevření. Další závěrečná fáze má začít 20. července. Stále je veřejnou politikou, aby co nejvíce lidí pokračovalo v práci z domova, a vláda zahájila veřejnou konzultaci o domácí práci, se kterou bude ICTU spolupracovat.

V raných fázích krize byl postoj vnitrostátního Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví takový, že šlo spíše o krizi veřejného zdraví než o záležitost ochrany zdraví při práci. Po tlaku ze strany ICTU prostřednictvím mechanismu sociálního dialogu na vysoké úrovni se vláda dohodla, že odbory, zaměstnavatelé a stát by měli společně připravit dohodnutý plán pro případný návrat do práce. Tento závazek vyústil ve vývoj „protokolu bezpečného návratu do práce“ jako třídílného dokumentu, který stát přijal jako povinný základ pro jakýkoli návrat do práce. HSA utrpěla v letech úsporných opatření v Irsku výrazné škrty ve financování. I když se financování v posledních letech mírně zlepšilo, BOZP zůstala prioritou a inspekce na pracovišti byly během 10 let sníženy na polovinu. Před parlamentním výborem vyšlo najevo, že HSA měla pouze 109 inspektorů, z nichž 67 bylo přiděleno k provádění inspekcí Covid-19. Je zřejmé, že to bylo považováno za zcela neadekvátní. Nyní byla přijata opatření, aby dalších 500 inspektorů z různých jiných státních agentur s inspekční rolí (např. Pracovní právo, životní prostředí, zemědělství atd.) Pomohlo s inspekcemi Covid19 na pracovišti.

Podle HSA proběhlo do začátku července více než 2 750 kontrol. V celé řadě kontrolovaných sektorů bylo celkovým zjištěním, že 92% pracovišť mělo zavedena kontrolní opatření Covid-19, 85% zaměstnanců absolvovalo úvodní školení, na 74% pracovišť byl připravován plán reakce Covid-19 a v Bylo jmenováno 70% pracovišť zástupce pracovníků Covid-19. Míra dodržování předpisů byla vysoká ve stavebnictví, maloobchodu a výrobě, ale nižší v dopravě / skladování a správě.

ICTU zavedl postup pro vyřizování stížností, při kterém se pracovníci mohou obrátit na Kongres a / nebo jejich odborový svaz, aby upozornili na porušení protokolu. Byly rovněž dohodnuty systémy kontaktu s HSA o hlášení obtíží. Zatímco systémy podávání zpráv jsou stále v raných fázích a dosud nebylo shromážděno mnoho významných údajů, zpětná vazba odborů v souvislosti s prováděním protokolu byla převážně pozitivní. ICTU však má podezření, že v zaměstnáních bez odborů, zejména v malých a středních podnicích, může dojít k větším problémům s implementací protokolu.

Během fáze návratu na pracoviště se objevily dva důsledné problémy:

 1. Mezi zaměstnavateli, kteří pokračovali v činnosti během celé krize, došlo k určitému zmatku, pokud jde o to, zda se na ně protokol vztahuje, jakož i na ty, kteří se teprve nyní vracejí do práce. To ano!
 2. Některé odbory hlásí potíže s tím, aby zástupci odborů převzali roli zástupce pracovníků Covid-19. To umožňuje zaměstnavatelům jmenovat někoho do této role, což může narušit poradní záměr tohoto ustanovení.

Slovinsko. Stav epidemie pro COVID-19 byl oficiálně zrušen 1. června 2020. Určité bezpečnostní postupy se však stále doporučují, přesto jsou ve srovnání s obdobím epidemie podstatně nižší. Po opětovném otevření hranic však došlo opět k novým případům COVID-19. ZSSS hodnotila úlohu zaměstnaneckých zdravotních služeb během epidemie COVID-19. Ve Slovinsku jsou tyto služby poskytovány externími soukromými agenturami, které nabízejí své služby zaměstnavatelům na trhu. Z analýzy vyplynulo, že tyto služby nesplnily očekávání, protože při plánování a realizaci protiepidemických opatření na pracovištích většinou nebyly. ZSSS požaduje systémovou změnu role těchto služeb - měly by to být veřejné služby místo soukromé.

Konfederace rovněž zahájila akci TU proti jednotlivým zaměstnavatelům, kteří svým zaměstnancům vydali varování, aby neplánovali dovolenou mimo Slovinsko v zemích, které jsou pro COVID-19 stále považovány za rizikové. Zaměstnavatelé varovali, že by údajně mělo být možné ukončit pracovní poměr, pokud by byli zaměstnanci po návratu ze svých cest v karanténě.

Během epidemie byla zrušena veškerá veřejná doprava a pracovníci museli organizovat dojíždění cestou soukromé dopravy. Od května 2020 je městská hromadná doprava opět v provozu. Řidiči místní autobusové dopravy musí používat obličejovou masku a vedle sedadla řidiče byl instalován průhledný štít. Městské autobusy fungují bezhotovostně (platí se před nástupem do autobusu), řidiči městských autobusů proto nejsou v přímém kontaktu s cestujícími. To se však liší u meziměstských služeb, kde řidiči často musí prodávat jízdenky cestujícím, kteří chtějí platit v hotovosti, a žádný štít není instalován zjevně z technických důvodů souvisejících s konstrukcí autokaru. Z tohoto důvodu jsou tito řidiči povinni nosit nadměrné osobní ochranné prostředky: obličejovou masku plus průhledný štít obličeje, kdykoli jsou v kontaktu s platícím cestujícím. Od začátku horkého počasí si řidiči stěžovali, že tyto OOP jsou nesnesitelné a u některých z nich se točila hlava. Zpochybňují bezpečnost nejen sebe, ale i cestujících. Pokud to nebude vyřešeno najednou, odborová organizace řidičů autobusů vyhlásila stávku. Rovněž vyzývají ministerstvo zdravotnictví a ochranných zdravotních služeb, aby okamžitě jednalo.

Španělsko.Ve Španělsku není COVID-19 klasifikován jako nemoc z povolání, ale spíše jako pracovní úraz. Existují však určité činnosti, u nichž musí být nákaza COVID19 legálně považována za „nemoc z povolání“. Konkrétně se za nemoci z povolání považují infekční nemoci způsobené biologickými činiteli (skupina 3) prostřednictvím práce osob zapojených do prevence, lékařské péče a činností, u nichž bylo prokázáno riziko infekce. Uvažované činnosti jsou následující: pracovníci laboratoře; nelékařský personál, pracovníci v centrech péče nebo v péči o nemocné, a to jak v ambulancích, tak v uzavřených ústavech nebo doma; pracovníci laboratoře pro výzkum nebo klinickou analýzu; práce zahrnující odběr, manipulaci nebo použití lidské krve nebo jejích derivátů; zubaři; pohotovostní personál; vězeňští pracovníci; pracovníci veřejného pořádku (mezi něž nepochybně patří příslušníci bezpečnostních sil a sborů, kteří v současnosti podporují zdravotnická zařízení pro tento typ činnosti).

Kvalifikace jako nemoci z povolání místo pracovního úrazu je důležitá, protože u posledně jmenovaného bylo vyžadováno zvláštní sledování, s předchozími a pravidelnými povinnými lékařskými prohlídkami, s jejich odpovídajícími povinnostmi pro zaměstnavatele v případě nedodržení a dodržování dob pro monitorování. Nový zákon přijatý uprostřed krize (královský dekretový zákon 19/2020 ze dne 26. května, který přijímá doplňková opatření v oblasti zemědělství, vědy, hospodářství, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení a daní za účelem zmírnění účinků COVID-19), však disponuje že nemoci utrpěné pracovníky, kteří poskytují služby ve zdravotnických nebo sociálně zdravotních střediscích v důsledku nákazy virem SARS-CoV2 během stavu poplachu, jsou klasifikovány jako nepředvídané události z povolání vyplývající z pracovních úrazů. Kvalifikace jako pohotovostní služba v případě pracovního úrazu sahá do měsíce následujícího po skončení stavu poplachu. Toto opatření je zjevně nedostatečné pro odbory, které požadovaly zrušení této lhůty.

UGT Španělsko tuto situaci v médiích odsoudilo a dopisem ministrovi pro sociální zabezpečení a penze na ministerstvu pro začleňování, sociální zabezpečení a migraci. Doposud nebyl uspokojen požadavek, což není nic jiného než soulad s platnou legislativou v naší zemi.

Na druhé straně unie požaduje větší koordinaci mezi orgány veřejné správy odpovědnými za správu kompetencí v oblasti práce a veřejného zdraví, protože pokud jde o vyřizování stížností na nedodržování předpisů v oblasti povolání, existuje vakuum. bezpečnost a ochrana zdraví na pracovištích, takže pracovníci nebudou chráněni.

UGT zaměřila své úsilí na poradenství pracovníkům při hledání řešení sjednaných se společnostmi a přizpůsobených legislativě. Během stavu nouze odbor zavedl online konzultaci, která se v průměru zúčastnila 3 500 konzultací s pracovníky, pokud jde o zacházení s koronaviry na pracovišti. V těchto společnostech se zastoupením pracovníků bylo častěji dosaženo dohod s pracovníky proti pandemii.

V rámci opakování ekonomických činností jsou nejčastější dotazy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedostatku organizačních opatření k zamezení sociálního kontaktu, nedodržování bezpečnostní vzdálenosti ve společnostech, nedostatek opatření kolektivní ochrany (obrazovky, oddělení pracovních prostor), nedostatek konzultací a účasti zákonných zástupců pracovníků v souvislosti s pohotovostními plány (článek 18 LPRL), otázka týkající se OOP, otázky týkající se ochrany údajů a sledování týkající se měření tělesné teploty na pracovišti a ochrana údajů, mimo jiné.

Pokud jde o stížnosti na inspektorát práce, sektory s nejnižším počtem stížností byly průmysl a stavebnictví, pravděpodobně kvůli velkému počtu jednání mezi zaměstnavateli a odbory. I přesto zůstává odborový svaz ostražitý ohledně dodržování těchto dohod, a to i při návštěvách pracovišť. V případě sektoru služeb byl počet stížností o něco vyšší než v předchozím případě. Hlavním důvodem stížností v tomto odvětví byl nedostatek preventivních a ochranných opatření, která by zabránila riziku nákazy. V případě veřejného sektoru vedlo nedostatečné zajištění osobních ochranných opatření k tomu, že se mnoho pracovníků nakazilo a v některých případech dokonce přišlo o život. Ve Španělsku nákaza mezi zdravotníky dosáhla více než 51 000 případů.

Švédsko.Pokud jde o porušování předpisů v oblasti BOZP a reakce odborových svazů, statistiky ukazují v určitých oblastech přesvědčivý vzorec. Mnoho pracovních pozastavení bylo provedeno bezpečnostními pracovníky, protože někteří zaměstnavatelé neznali předpisy a způsob jejich provádění nebo se jiní zdráhali je dodržovat. Pracovní pozastavení je právní akce bezpečnostních zástupců upravená zákonem o pracovním prostředí, která se má použít v případě porušení předpisů v oblasti BOZP. Poté, co zástupce pro bezpečnost určí pracovní pozastavení, měl by inspekci práce provést kontrolu. Znovuotevření pracoviště je povoleno poté, co zaměstnavatel přijme nezbytná opatření. Švédský úřad pro pracovní prostředí je veřejným orgánem odpovědným za inspektorát práce. LO s politováním konstatuje, že za posledních 10 let došlo ke změně profilu inspektorů práce, který přechází na obecnější metodiku. Rovněž v rámci programu EU REFIT se cíl intervencí inspektorátu práce posunul z preventivního přístupu k proporcionalitě; to znamená rovné postavení prevence rizik a ochrany zdraví pracovníků s „břemenem“ prevence BOZP pro zaměstnavatele.

Počet dosud pozastavených prací (79) představuje stejnou částku jako za celý rok 2019 a většina z nich proběhla ve druhé polovině dubna. Pozastavení byla provedena zejména ve zdravotnictví (46). Dalším sektorem ovlivněným porušením předpisů o BOZP je doprava.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ. Výkonný ředitel pro zdraví a bezpečnost přijal od 21. března 2020 21 998 kontaktů souvisejících s COVID, z toho 7529 souvisejících s COVID, 9,110 výzev souvisejících s COVID a 5,359 žádostí o radu souvisejících s COVID. Vrcholu bylo dosaženo 8. června, kdy bylo přijato 1700 hovorů. 20% obav bylo vzneseno v rámci výrobních pracovních typů. 16% v rámci stavebních prací. I přes množství vznesených obav a devastačně vysokou míru infekce a počet obětí byli vyšetřovatelé v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví vysláni mezi dubnem a červnem pouze 64krát. Od 10. března neproběhla v pečovatelském domě ani jedna inspekce („uzamčení“ začalo 23. března, a to navzdory úmrtím v pečovatelském domě, které přispělo k 50% počtu obětí).

V reakci na porušení bezpečnostních předpisů (tj. Bez tajných voleb) nedošlo k žádné formální protestní akci, ale v různých sektorech proběhly četné přestávky. Pracovníci, kteří citují článek 44 zákona o zaměstnaneckých právech z roku 1996 o „vážném a bezprostředním nebezpečí“, odmítli navštěvovat pracoviště po známých případech koronaviru nebo pokud nebyly splněny požadavky na bezpečnější práci (například sociální distancování nebo nedostatek OOP). To se stalo v potravinářských továrnách, knihovnách a v několika třídicích / doručovacích kancelářích v poštovních službách.

Vládní bezpečnostní opatření jsou pouze dočasná. Zaměstnavatelé se vyzývají, aby zveřejňovali svá hodnocení rizik (i když to není povinné).

Evropské federace.EFFAT provedl výzkum o masném průmyslu s ohledem na Covid-19 v různých evropských zemích, který identifikuje otřesné pracovní, zaměstnanecké a bytové podmínky ovlivňující tisíce masných pracovníků v mnoha zemích po celé Evropě jako důvody, proč se továrny na zpracování masa staly vektory pro šíření Covid-19. Zpráva také poskytuje přehled pracovních ujednání a obchodních praktik, které masné společnosti provádějí, aby snížily náklady a unikly odpovědnosti zaměstnavatele. Dohromady tvoří bezútěšný obraz odvětví, které potřebuje naléhavou a seriózní reformu. Pracovníci masa prokazují během pandemie Covid-19 ohromující odhodlání věnovat se svým pracovním příležitostem a vystavují se riziku nákazy kvůli častému nedostatku účinných opatření na ochranu zdraví. Toto odvětví do značné míry závisí na migrujících a přeshraničních pracovnících z EU i ze třetích zemí. Ať už jsou zaměstnáni prostřednictvím zneužívajících subdodavatelských praktik, jako dočasní agenturní zaměstnanci, vyslaní pracovníci nebo nuceni přijmout (falešný) status samostatně výdělečně činné osoby, pracovní, bytové a zaměstnanecké podmínky velké části masných pracovníků jsou jednoduše žalostné - jak příčinou, tak příznakem vykořisťování, sociální dumping a nekalá soutěž v celé Evropě. EFFAT mimo jiné požaduje, aby Evropská komise navrhla ambiciózní právní nástroj zajišťující společnou a nerozdílnou (řetězovou) odpovědnost v celém řetězci subdodávek. Iniciativa by se měla rovněž zaměřit na podporu kolektivního vyjednávání a boj proti mzdovému dumpingu. Zpráva je k dispozici na adrese: Ať už jsou zaměstnáni prostřednictvím zneužívajících subdodavatelských praktik, jako dočasní agenturní zaměstnanci, vyslaní pracovníci nebo nuceni přijmout (falešný) status samostatně výdělečně činné osoby, pracovní, bytové a zaměstnanecké podmínky velké části masných pracovníků jsou jednoduše žalostné - jak příčina, tak příznak vykořisťování, sociální dumping a nekalá soutěž v celé Evropě. EFFAT mimo jiné požaduje, aby Evropská komise navrhla ambiciózní právní nástroj zajišťující společnou a nerozdílnou (řetězovou) odpovědnost v celém řetězci subdodávek. Iniciativa by se měla rovněž zaměřit na podporu kolektivního vyjednávání a boj proti mzdovému dumpingu. Zpráva je k dispozici na adrese: Ať už jsou zaměstnáni prostřednictvím zneužívajících subdodavatelských praktik, jako dočasní agenturní zaměstnanci, vyslaní pracovníci nebo nuceni přijmout (falešný) status samostatně výdělečně činné osoby, pracovní, bytové a zaměstnanecké podmínky velké části masných pracovníků jsou jednoduše žalostné - jak příčinou, tak příznakem vykořisťování, sociální dumping a nekalá soutěž v celé Evropě. EFFAT mimo jiné požaduje, aby Evropská komise navrhla ambiciózní právní nástroj zajišťující společnou a nerozdílnou (řetězovou) odpovědnost v celém řetězci subdodávek. Iniciativa by se rovněž měla zaměřit na podporu kolektivního vyjednávání a boj proti mzdovému dumpingu. Zpráva je k dispozici na adrese: podmínky bydlení a zaměstnání velké části masných pracovníků jsou jednoduše žalostné - jak příčina, tak příznak vykořisťování, sociálního dumpingu a nekalé soutěže v celé Evropě. EFFAT mimo jiné požaduje, aby Evropská komise navrhla ambiciózní právní nástroj zajišťující společnou a nerozdílnou (řetězovou) odpovědnost v celém řetězci subdodávek. Iniciativa by se měla rovněž zaměřit na podporu kolektivního vyjednávání a boj proti mzdovému dumpingu. Zpráva je k dispozici na adrese: podmínky bydlení a zaměstnání velké části masných pracovníků jsou jednoduše žalostné - jak příčina, tak příznak vykořisťování, sociálního dumpingu a nekalé soutěže v celé Evropě. EFFAT mimo jiné požaduje, aby Evropská komise navrhla ambiciózní právní nástroj zajišťující společnou a nerozdílnou (řetězovou) odpovědnost v celém řetězci subdodávek. Iniciativa by se měla rovněž zaměřit na podporu kolektivního vyjednávání a boj proti mzdovému dumpingu. Zpráva je k dispozici na adrese: Iniciativa by se měla rovněž zaměřit na podporu kolektivního vyjednávání a boj proti mzdovému dumpingu. Zpráva je k dispozici na adrese: Iniciativa by se měla rovněž zaměřit na podporu kolektivního vyjednávání a boj proti mzdovému dumpingu. Zpráva je k dispozici na adrese:https://effat.org/in-thespotlight/effat-meat-sector-report-poor-conditions-to-blame-for-spread-of-covid-19/

https://www.etuc.org/en/document/etuc-note-violations-osh-regulations-returning-workplace

Registrací uživatel získá přístup k exkluzivním informacím.
Registrace   |   Přihlášení

Zemědělci jsou připraveni plnit cíle Zelené dohody, pokud budou férové, realistické a budou respektovat názory praxe. Prvním krokem musí být dopadová studie Evropské komise!

 • Zveřejněno: 06.05.2021
Evropská komise si jako jednu z priorit stanovila dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. Přispět k tomu má i sektor zemědělství, v němž má dojít k plošnému omezení přípravků na ochranu rostlin o 50 procent a minerálních hnojiv o 20 procent. Oba tyto cíle mají být splněny už za devět let.